School Agreement je predplatný multilicenčný program pre základné a stredné školy, ponúkajúci špecifický balík bežných desktopových a serverových produktov.

Licenčné obdobie, ponuka produktov

Tento program umožňuje školám prevádzkovať nasledujúce primárne (desktopové) a serverové produkty na všetkých svojich počítačoch po dobu licenčného obdobia = 12 alebo 36 kalendárnych mesiacov. V prípade objednávky na 36 kalendárnych mesiacov škola zaplatí celkovú čiastku v 3 splátkach – pri podpise zmluvy, pri 1. a 2. výročí zmluvy.

 

Platforma primárnych produktov zahrnuje tieto produkty:

 • Office Professional
 • Upgrade desktopového operačného systému Windows
 • Core CAL

Zaobstaranie produktov zahrnutých v platforme primárnych produktov je o 15% lacnejšie pri kúpe celej platformy (Office Pro, upgrade Windows a Core CAL) než objednanie týchto produktov jednotlivo.


Ďalej si škola môže vybrať k tejto platforme jeden alebo viac z nasledujúcich primárnych a serverových produktov:

PRIMÁRNE PRODUKTY:

 • Visio® Professional Edition
 • FrontPage
 • Visual Studio Academic
 • Project
 • Publisher
 • SQL Server™ CALs
 • Encarta® Reference Library
 • Class Server Student License
 • Windows Professional Step by Step Interactive by Microsoft Press
 • Web Publishing Step by Step Interactive by Microsoft Press
 • Scholastic’s The Magic School Bus titles

SERVEROVÉ PRODUKTY:

 • Exchange Server (a Enterprise Edtn)
 • SharePoint Portal Server
 • SQL Server Standard (a Enterprise Edtn)
 • System Management Server
 • Windows Advanced Server
 • Windows Server
 • Host Integration Server
 • ISA Server (and Enterprise Edtn)
 • BizTalk Server (a Enterprise Edtn)
 • Class Server

 

Tento program sa označuje ako non perpetuálny, pretože zmluva, na základe ktorej môže škola využívať všetky výhody plynúce z tohto multilicenčného programu, sa uzatvára na 1 rok (12 kalendárnych mesiacov) alebo na 3 roky (36 kalendárnych mesiacov) a len po túto dobu môžu používatelia tejto školy legálne prevádzkovať produkty uvedené vyššie. Po uplynutí zmluvného obdobia je možné zmluvu obnoviť alebo postupovať iným spôsobom popísaným ďalej.

 

Požiadavky na minimálnu objednávku

Zmluvu môžu uzavrieť školy, ktoré objednajú licencie zodpovedajúce najmenej 50 jednotkám. Pre primárne produkty je počet jednotiek určený vynásobením počtu jednotiek (každý produkt zodpovedá jednej jednotke s výnimkou platformy primárnych produktov, zodpovedajúcej 3 jednotkám) počtom oprávnených PC za inštitúciu.

 

Príklad 1:

Inštitúcia vlastní 14 oprávnených PC a chce nakúpiť platformu primárnych produktov a FrontPage na tieto počítače:

 • 3 jednotky za platformu + 1 jednotka za FrontPage = 4 jednotky
 • počet oprávnených PC (14)
 • celkový počet jednotiek za primárne produkty = 4 * 14 = 56

Celkový počet jednotiek serverových produktov je určený vynásobením jednotkovej hodnoty každého produktu počtom objednaných licencií na každý serverový produkt.


Príklad 2:

Inštitúcia má záujem o 1 licenciu SharePoint Portal Servera = 65 jednotiek a 1 licenciu BizTalk Servera = 50 jednotiek

 • 65 jednotiek za SharePoint Portal Server
 • 50 jednotiek za BizTalk Server
 • celkový počet jednotiek za serverové produkty (65 * 1) + (50 * 1) = 115

Obidva príklady sú dostačujúce na uzavretie zmluvy School Agreement. Ak ale škola nemôže nakúpiť licencie zodpovedajúce tomuto počtu jednotiek, môže sa pod týmto zámerom spojiť s inou školou alebo školami, súčtom jednotiek všetkých zúčastnených škôl splniť túto podmienku a potom spoločne podpísať zmluvu School Agreement.

 

Čo je to oprávnený počítač

Oprávnený počítač je každý počítač školy spĺňajúci nasledujúce parametre:

 • 100% všetkých počítačov Pentium, PowerMAC, iMAC (a obdobných alebo vyšších)
 • všetky PC s procesorom 286, 386, 486, ostatné počítače Apple, Unix alebo zariadenia, na ktorých budete prevádzkovať produkty zakúpené v rámci zmluvy School Agreement
 • všetky novo zakúpené počítače v priebehu zmluvy (spĺňajúce vyššie uvedené podmienky) sú pokryté aktuálnou zmluvou a môžu sa na nich prevádzkovať
 • všetky produkty tak ako na ostatných počítačoch (zdarma) až do doby podávania novej zmluvy (zmluva na 12 mesiacov) alebo 1. výročia zmluvy (zmluva na 36 mesiacov). Pri 1. výročí zmluvy škola znovu prepočíta počet oprávnených počítačov a zaplatí predplatné na ďalší rok na základe aktuálneho počtu PC

Možnosť licencovania pre študentov

Možnosť licencovania pre študentov umožňuje školám získavať dočasné licencie pre ich študentov na prevádzkovanie najnovšej verzie (alebo akejkoľvek predchádzajúcej verzie) určitých produktov počas licenčného obdobia, vo verzii Windows alebo Macintosh, na ich vlastných počítačoch alebo počítačoch vlastnených školou, ktoré sú určené pre individuálne a výhradné používanie študentmi. Objednávky možnosti licencovania pre študentov musia byť najmenej na 100 jednotiek, v násobkoch 10 jednotiek. Jednotky získané v rámci možnosti licencovania pre študentov sa nezapočítavajú do minima 50 jednotiek pre predloženie tejto objednávky predplatného.

Inštalačné médiá produktov

Po prijatí objednávky predplatného obdrží škola jeden balíček médií pre základné, stredné, vysoké školy a akademické inštitúcie pre každú z jazykových verzií (nanajvýš pre 2 jazykové verzie) podľa vlastného výberu pre produkty Office Professional a/alebo upgrade desktopového operačného systému Windows Professional, ak si na tieto produkty objednala licencie. Ďalej škole zašleme akúkoľvek plnú verziu upgradových vydaní produktu Office Professional alebo desktopového operačného systému Windows Professional v 2 jazykových verziách podľa vlastného výberu. Médiá pre všetky ostatné produkty musia byť objednané od predajcu.

Verzie produktov a ich jazykové lokalizácie

Ako je vidieť na uvedenom zozname produktov, môže si škola inštalovať akúkoľvek verziu vybraných produktov, a to aj takú, ktorá príde na trh v dobe trvania zmluvy. Vybranú verziu produktu si potom môže škola nainštalovať v akejkoľvek dostupnej jazykovej lokalizácii.

Používanie produktov

Správny spôsob používania jednotlivých produktov, ktoré školám ponúkame prostredníctvom tohto multilicenčného programu, je daný Užívacími právami, ktoré pravidelne aktualizujeme a môžete ich získať od predajcu (sú vydávané samostatne, aj keď používanie jednotlivých produktov je veľmi podobné ako pri produktoch MS Select pre vzdelávanie).

Domáce používanie produktov

Učitelia môžu ZDARMA prevádzkovať všetky produkty licencované v škole prostredníctvom tohto multilicenčného programu na svojich domácich počítačoch, samozrejme len pre účely spojené s prácou a po dobu platnosti zmluvy. Počet učiteľov, ktorí môžu využiť tohto práva je limitovaný počtom zakúpených licencií primárnych produktov v rámci tohto multilicenčného programu, t.j. počtom oprávnených počítačov v školskej počítačovej sieti.

Ukončenie zmluvy School Agreement

Existujú rôzne možnosti ukončenia zmluvy School Agreement v škole:

 1. POKRAČOVANIE - K dátumu ukončenia zmluvy sa škola rozhodne v tomto multilicenčnom programe pokračovať, spočíta znovu oprávnený počet počítačov za inštitúciu (ktorý sa v priebehu minulej zmluvy mohol zmeniť), ako aj celkový počet jednotiek za primárne a serverové produkty, prípadne tiež krytie možnosti licencovania pre študentov, a predĺži zmluvu School Agreement o ďalších 12 alebo 36 mesiacov
 2. UKONČENIE- K dátumu ukončenia zmluvy sa škola rozhodne v tomto multilicenčnom programe ďalej nepokračovať. V tomto prípade:
  • Zmazanie - musí zaistiť vymazanie všetkých produktov licencovaných týmto multilicenčným programom z pevných diskov všetkých svojich počítačov aj domácich počítačov učiteľov a študentov, ktorí využívali práva Domáceho používania
  • Odkup - môže odkúpiť pre všetky oprávnené počítače licencie trvalého používania posledných verzií primárnych a serverových produktov

 

Tento multilicenčný program ponúka spoločnosť Microsoft školám na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich autorizovaných predajcov. Medzi autorizovaných predajcov patrí aj spoločnosť eOpen s.r.o.