Campus Agreement je predplatný multilicenčný program pre vysoké školy a univerzity, ponúkajúci špecifický balík bežných desktopových a serverových produktov. Tento multilicenčný program, vytvorený podľa požiadaviek vysokoškolských zákazníkov, významne znižuje náklady na administratívu spojenú s nutnosťou stále aktualizovaného prehľadu legálneho používania jednotlivo zakúpených licencií na počítačoch školy. Vonkoncom nezanedbateľný prínos tohto multilicenčného programu tkvie aj v možnosti zaradenia dosť presne vyčísliteľnej položky nákladov na zaobstaranie a prevádzkovanie softvéru už pri plánovaní dlhodobého rozpočtu vysokej školy či univerzity.

 

Licenčné obdobie, ponuka produktov

Tento program umožňuje školám prevádzkovať nasledujúce primárne (desktopové) a serverové produkty na všetkých svojich počítačoch po dobu licenčného obdobia = 12 alebo 36 kalendárnych mesiacov. V prípade objednávky na 36 kalendárnych mesiacov škola zaplatí celkovú čiastku v 3 splátkach – pri podpise zmluvy, pri 1. a 2. výročí zmluvy. 

Platforma primárnych produktov zahŕňa tieto produkty:

 • Office Professional
 • upgrade desktopového operačného systému Windows
 • CoreCAL

Zaobstaranie produktov zahrnutých v platforme primárnych produktov je o 15% lacnejšie pri kúpe celej platformy (Office Pro, upgrade Windows a Core CAL) než objednanie týchto produktov jednotlivo.

 

Ďalej si škola môže vybrať k tejto platforme jeden alebo viac z nasledujúcich primárnych a serverových produktov:

PRIMÁRNE PRODUKTY:

 • Visio® Professional Edition
 • FrontPage
 • Visual Studio Academic
 • Project
 • Publisher
 • SQL Server™ CALs
 • Encarta® Reference Library
 • Class Server Student License
 • Windows Professional Step by Step Interactive by Microsoft Press
 • Web Publishing Step by Step Interactive by Microsoft Press
 • Scholastic’s The Magic School Bus titles

SERVEROVÉ PRODUKTY:

 • Exchange Server (a Enterprise Edtn)
 • SharePoint Portal Server
 • SQL Server Standard (a Enterprise Edtn)
 • System Management Server
 • Windows Advanced Server
 • Windows Server
 • Host Integration Server
 • ISA Server (and Enterprise Edtn)
 • BizTalk Server (a Enterprise Edtn)
 • Class Server

 

Tento program sa označuje ako non-perpetuálny, pretože zmluva, na základe ktorej môže škola využívať všetky výhody plynúce z tohto multilicenčného programu, sa uzatvára na 1 rok (12 kalendárnych mesiacov) alebo na 3 roky (36 kalendárnych mesiacov) a len po túto dobu môžu používatelia tejto školy legálne prevádzkovať produkty uvedené vyššie. Po uplynutí zmluvného obdobia je možné zmluvu obnoviť alebo postupovať iným spôsobom popísaným ďalej.

 

Požiadavky na minimálnu objednávku 

Zmluvu môžu uzavrieť vysoké školy či univerzity, alebo jednotlivé fakulty vysokých škôl či univerzít, ktoré objednajú licencie zodpovedajúce najmenej 300 jednotkám. Pre primárne produkty je počet jednotiek určený vynásobením počtu jednotiek (každý produkt zodpovedá jednej jednotke s výnimkou platformy primárnych produktov, zodpovedajúcej 3 jednotkám) počtom oprávnených zamestnancov za inštitúciu.

 

Príklad 1:

Inštitúcia zamestnáva 40 oprávnených zamestnancov a táto inštitúcia má záujem o platformu primárnych produktov a FrontPage pre týchto zamestnancov:

 • 3 jednotky za platformu + 1 jednotka za FrontPage = 4 jednotky
 • počet oprávnených zamestnancov (40)
 • celkový počet jednotiek za primárne produkty = 4 * 40 = 160

 

Celkový počet jednotiek serverových produktov je určený vynásobením jednotkovej hodnoty každého produktu počtom objednaných licencií na každý serverový produkt.


Príklad 2:

Táto inštitúcia má ďalej záujem o 1 licenciu SharePoint Portal Servera = 65 jednotiek a 1 licenciu BizTalk Servera = 50 jednotiek a 1 licenciu ISA Servera Enterprise Edition = 75 jednotiek

 • 65 jednotiek za SharePoint Portal Server
 • 50 jednotiek za BizTalk Server
 • 75 jednotiek za ISA Server Enterprise Edition
 • celkový počet jednotiek za serverové produkty (65 * 1) + ( 50 * 1) + (75 * 1)= 190

Obidva príklady sú vo vzájomnom súčte dostačujúce na uzavretie zmluvy Campus Agreement (160 + 190 = 350 jednotiek > min. 300 jednotiek).

Ak ale škola nemôže nakúpiť licencie zodpovedajúce tomuto počtu jednotiek, môže sa pod týmto zámerom spojiť s inou vysokou školou/univerzitou/fakultou alebo vysokými školami/univerzitami/fakultami, súčtom jednotiek všetkých zúčastnených škôl splniť túto podmienku a potom spoločne podpísať zmluvu Campus Agreement. Licencovať takto je vždy možné len jasne definované organizačné celky, nie teda časti fakúlt/vysokých škôl/univerzít.

Kto je oprávnený zamestnanec 

Všetci zamestnanci v inštitúcii, nech už zamestnaní na čiastočný alebo plný úväzok. Patria sem všetci akademickí zamestnanci, členovia pedagogického zboru a ostatní zamestnanci zaradení ako „zamestnaní na viac než 200 hodín ročne“. Môžete vynechať zamestnancov neužívajúcich počítače, ako sú údržbári, strážnici, pracovníci v občerstvení atď. Pri 1. výročí zmluvy na 36 kalendárnych mesiacov škola znovu prepočíta počet oprávnených zamestnancov a zaplatí predplatné na ďalší rok na základe aktuálneho počtu zamestnancov.

Možnosť licencovania pre študentov

Je na rozhodnutí predstaviteľov vysokej školy či univerzity, či zahrnú do tejto multilicencie aj domáce používanie týchto produktov pre všetkých imatrikulovaných študentov danej školy.

Možnosť licencovania pre študentov umožňuje školám získavať dočasné licencie pre ich študentov na prevádzkovanie najnovšej verzie (alebo akejkoľvek predchádzajúcej verzie) určitých produktov počas licenčného obdobia, vo verzii buď Macintosh alebo Windows, na ich vlastných počítačoch alebo počítačoch vlastnených školou, ktoré sú určené pre individuálne a výhradné používanie študentmi. Objednávky možnosti licencovania pre študentov musia byť najmenej na 300 jednotiek, v násobkoch 10 jednotiek. Jednotky získané v rámci možnosti licencovania pre študentov sa nezapočítavajú do minima 300 jednotiek pre predloženie tejto objednávky predplatného.

Inštalačné médiá produktov

Po prijatí objednávky predplatného obdrží škola jeden balíček médií pre základné, stredné, vysoké školy a akademické inštitúcie pre každú z jazykových verzií (nanajvýš pre 2 jazykové verzie) podľa vlastného výberu pre produkty Office Professional a/alebo upgrade desktopového operačného systému Windows Professional, ak si na tieto produkty objednala licencie. Ďalej škole zašleme akúkoľvek plnú verziu upgradových vydaní produktu Office Professional alebo desktopového operačného systému Windows Professional v 2 jazykových verziách podľa vlastného výberu. Médiá pre všetky ostatné produkty musia byť objednané od predajcu.

Verzie produktov a ich jazykové lokalizácie

Ako je vidieť na uvedenom zozname produktov, môže si škola inštalovať akúkoľvek verziu vybraných produktov, a to aj takú, ktorá príde na trh v dobe trvania zmluvy. Vybranú verziu produktu si potom môže škola nainštalovať v akejkoľvek dostupnej jazykovej lokalizácii. 

Používanie produktov

Správny spôsob používania jednotlivých produktov, ktoré školám ponúkame prostredníctvom tohto multilicenčného programu, je daný Užívacími právami, ktoré pravidelne aktualizujeme a môžete ich získať od predajcu (sú vydávané samostatne, aj keď používanie jednotlivých produktov je veľmi podobné ako pri produktoch MS Select pre vzdelávanie). Z užívacích práv okrem iného vyplýva právo učiteľov a študentov (ak boli do zmluvy zahrnutí) na domáce používanie produktov objednaných v tomto multilicenčnom programe.

Domáce používanie produktov

Oprávnení zamestnanci (viď. popis vyššie) môžu ZDARMA prevádzkovať všetky produkty licencované ich pracoviskom prostredníctvom tohoto multilicenčného programu na svoje domáce počítače, samozrejme len pre účely spojené s prácou a po dobu platnosti zmluvy.

Ukončenie zmluvy Campus Agreement

Existujú rôzne možnosti ukončenia zmluvy Campus Agreement v škole:

 

 1. POKRAČOVANIE - K dátumu ukončenia zmluvy sa škola rozhodne v tomto multilicenčnom programe pokračovať, spočíta znovu oprávnený počet počítačov za inštitúciu (ktorý sa v priebehu minulej zmluvy mohol zmeniť), ako aj celkový počet jednotiek za primárne a serverové produkty, prípadne tiež krytie možnosti licencovania pre študentov, a predĺži zmluvu School Agreement o ďalších 12 alebo 36 mesiacov
 2. UKONČENIE- K dátumu ukončenia zmluvy sa škola rozhodne v tomto multilicenčnom programe ďalej nepokračovať. V tomto prípade: 
  • Zmazanie - musí zaistiť vymazanie všetkých produktov licencovaných týmto multilicenčným programom z pevných diskov všetkých svojich počítačov aj domácich počítačov učiteľov a študentov, ktorí využívali práva Domáceho používania
  • Odkup - môže odkúpiť pre všetky oprávnené počítače licencie trvalého používania posledných verzií primárnych a serverových produktov

 

Tento multilicenčný program ponúka spoločnosť Microsoft školám na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich autorizovaných predajcov (LARov).