Obsah programu MSDN Academic Alliance (MSDN AA) je navrhnutý s maximálnym ohľadom na potreby, nároky a špecifiká akademického prostredia. Je určený pre katedry vysokých škôl vyučujúce odbornú prácu na počítači, akademické laboratóriá a študentov odborov, v ktorých sa vyučuje informatika, informačné technológie, počítačová veda, technika alebo informačné systémy. Program automatizuje, uľahčuje a výrazne zlacňuje získavanie vývojových nástrojov, platforiem a serverov spoločnosti Microsoft na účely výučby, výskumu a vývoja.V rámci programu získa katedra všetky verzie (vrátane najnovších) rozsiahleho počtu operačných systémov, serverov a aplikačného softvéru spoločnosti Microsoft. Študenti, ktorí navštevujú prednášky a cvičenia katedry, majú nárok na bezplatný softvér aj pre svoje osobné počítače. Tento softvér obsiahnutý v licencii MSDN AA môžu používať nielen na prácu týkajúcu sa navštevovaných predmetov ale aj na prácu súvisiacu s nekomerčnými osobnými projektmi aj mimo prostredia školy. Takto získané licencie sú zároveň platné aj po ukončení štúdia.