Pri nadobúdaní malého objemu nákupu nových licencií alebo licencií typu upgrade je možné pre domácich používateľov či malé firmy odporučiť nákup licencií v krabicovom balení.

Pre domácich zákazníkov predstavuje nákup licencie Microsoft Office 2007 pre študentov a domácnosti v rámci krabicového balenia výhodný variant nákupu licencie tohto balíka aplikácií Microsoft Office. K dispozícii sú taktiež licencie typu upgrade pre operačné systémy Windows aj balíky Microsoft Office.

Tento spôsob nákupu licencií je pre malé firmy vhodný taktiež v prípade nákupu licencií Microsoft Office pre účely legalizácie.

 

Medzi hlavné princípy, výhody a obmedzenia licencií produktov predávaných v rámci krabicového balenia patria:

Možnosť nákupu licencií aj licencií typu Upgrade

 • Zo širokej ponuky produktov predávaných v rámci krabicového balenia môže zákazník zvoliť nákup plnej licencie alebo licencie typu Upgrade. Licencie typu Upgrade umožňujú zákazníkovi cenovo zvýhodnený prechod na najnovšiu verziu pôvodne zakúpeného produktu. Licencie typu Upgrade sú dostupné pre operačné systémy Windows, balíky aplikácií Microsoft Office a Small Business Server 2003 Premium Edition.

Jednorázová platba

 • Nákup licencií produktov predávaných v rámci krabicového balenia je realizovaný formou jednorázovej platby za licencie v okamihu ich nadobudnutia.

Možnosť dokúpenia Software Assurance

 • Pre licencie produktov predávaných v rámci krabicového balenia môžu firemní zákazníci do 90 dní od ich nadobudnutia dokúpiť v rámci svojich multilicenčných programov Software Assurance a získať tak licencie pre najnovšie verzie produktov spoločnosti Microsoft, ku ktorým licenciám bola Software Assurance nadobudnutá a možnosť využiť niektoré rozšírené užívacie práva licencií. Viac informácií o Software Assurance a výhodách plynúcich z tohto programu získate tu.

Obmedzená možnosť prevodu licencií medzi počítačmi a prevod licencií na tretiu stranu

 • Licencie operačných systémov Windows a Small Business Servera 2003 predávaných v rámci krabicového balenia je možné užívať iba v jednej kópii softvéru na jednom licencovanom zariadení.
 • Licencie balíkov aplikácií Microsoft Office Standard, Microsoft Office Small Business a Microsoft Office Professional predávaných v rámci krabicového balenia je možné užívať na dvoch zariadeniach (primárne licencované zariadenie a prenosné zariadenie), ak obe zariadenia používa výhradne jeden používateľ.
 • Licencie balíka aplikácií Microsoft Office 2007 pre študentov a domácnosti predávaných v rámci krabicového balenia je možné užívať až na troch zariadeniach v rámci jednej domácnosti s podmienkou ich nekomerčného použitia.
 • Licencie produktov predávaných v rámci krabicového balenia je možné ďalej predať alebo previesť na iný subjekt. Na preukázanie legálneho nadobudnutia takých licencií bude nový používateľ potrebovať všetky súčasti balíka, zmluvu o prevode (či už za úplatu alebo bez), v ktorej pôvodný používateľ potvrdzuje, že softvér riadne odinštaloval a nebude ho už používať, ani neuplatní právo na upgrade z tohto produktu, a nový používateľ sa zaväzuje používať produkt v súlade s licenčnou zmluvou. Zmluva musí ďalej obsahovať všetky náležitosti nadobúdacieho dokladu.

Povinná aktivácia

 • Všetky produkty zakúpené v rámci krabicového balenia licencií vyžadujú aktiváciu. Ak nedôjde k aktivácii, sú práva na použitie softvéru po uplynutí určitej lehoty obmedzené. Cieľom procesu aktivácie je zabrániť použitiu softvéru bez licencie. Aktiváciu je možné vykonať telefonicky alebo prostredníctvom Internetu.
 • Ďalšie informácie o procese aktivácie produktov získate tu.

Obmedzené oprávnenie na použitie predchádzajúcich verzií produktov

 • Licencie produktov zakúpených v rámci krabicového balenia nemajú právo na užívanie predchádzajúcich verzií (downgrade).

Obmedzené oprávnenie na využitie inej jazykovej verzie produktov

 • Licencie produktov zakúpených v rámci krabicového balenia neumožňujú použitie v inej jazykovej verzii, než je verzia zakúpená.
 • Licencia operačného systému Windows Vista Ultimate, zakúpená v rámci krabicového balenia, umožňuje prepnutie jazykového rozhrania systému s využitím jazykových balíčkov v rámci doplnkov Windows Ultimate Extras.

Technická podpora

 • Technickú podporu k produktom zakúpeným v rámci krabicového balenia poskytuje Linka technickej podpory spoločnosti Microsoft.