Rozložené financovanie pri nákupe licencií prináša firemným zákazníkom možnosť optimalizovania investícií do nákupu licencií pre produkty spoločnosti Microsoft. Rozdelenie splátok za licencie do troch pravidelných ročných poplatkov zahŕňajúcich automaticky aj Software Assurance znamená výhodu dlhodobo predvídateľných investícií do nákupu softvérových licencií.

Multilicenčné zmluvy Microsoft Open Value sú riešením nákupu licencií navrhnutým pre firemných zákazníkov, ktorí vyžadujú jednoduchosť, flexibilitu rozhodovania, možnosť pružného reagovania na rast firmy a predovšetkým rozloženie platieb za licencie do troch ročných poplatkov.

Oprávnenie na využitie najnovších verzií produktov a prístup k ďalším výhodám Software Assurance je automaticky zahrnuté do ročných splátok. Zákazníci tak majú možnosť počas obdobia platnosti zmluvy Open Value získať najnovšie verzie produktov spoločnosti Microsoft, ktorých licencie boli do zmluvy Open Value zahrnuté a využívať rad výhod plynúcich z programu Software Assurance.

Tri varianty multilicenčnej zmluvy Open Value – Open Value Non Company Wide, Open Value Company Wide a Open Value Subscription zohľadňujú odlišné objemy nákupu licencií a požiadavky na štandardizáciu IT platformy.

 

Open Value Non Company Wide je riešenie vhodné pre firemných zákazníkov hodlajúcich získať trvalé licencie požadovaných produktov spoločnosti Microsoft s možnosťou rozloženia poplatkov za licencie do troch ročných splátok.

 

Open Value Company Wide je licenčné riešenie vhodné pre firemných zákazníkov vyžadujúcich štandardizáciu firemnej IT platformy a získanie licencií do trvalého užívania za zvýhodnenú cenu. Firemní zákazníci majú v rámci tejto zmluvy možnosť nakupovať licencie vo forme rozložených platieb do troch ročných splátok. Ide o riešenie vhodné pre menšie a stredne veľké objemy nákupu licencií zahŕňajúce automaticky aj Software Assurance.

 

Open Value Subscription prináša firemným zákazníkom riešenie nákupu licencií pre produkty spoločnosti Microsoft formou ich prenájmu. V prípade potreby štandardizácie používaného softvérového vybavenia a požiadavky na rozložené financovanie nákupu licencií ponúka firemným zákazníkom tento typ multilicenčnej zmluvy celý rad výhod, ako je napr. flexibilita, schopnosť pružne reagovať na nárast či pokles počtu firemných počítačov, dlhodobo predvídateľné platby za licencie zahŕňajúce automaticky aj Software Assurance a zohľadnenie predchádzajúcich investícií do nákupu licencií. Po uplynutí trojročného obdobia zmluvy môžu firemní zákazníci v okamihu potreby získať trvalé licencie používaných produktov formou ich odkúpenia, alebo predĺžiť zmluvu na ďalšie obdobie a čerpať tak aj naďalej výhody z tejto licenčnej zmluvy plynúce.

 

Medzi hlavné princípy a výhody spôsobu nákupu licencií v rámci multilicenčných zmlúv Open Value patria:

Rozložené platby

 • Nákup licencií v rámci multilicenčných zmlúv Open Value je realizovaný formou rozložených platieb za licencie v troch ročných poplatkoch. Firemní zákazníci tak získavajú možnosť predvídateľných investícií vkladaných do nákupu licencií a znižovanie zásahov do cash flow.

Jednoduchá možnosť nákupu licencií

 • Nákup aspoň piatich licencií produktov spoločnosti Microsoft pri variante Open Value Non Company Wide, alebo platformových licencií (operačný systém Windows, balík Microsoft Office, Core CAL) pre všetky oprávnené firemné počítače pri variantoch Open Value Company Wide alebo Open Value Subscription, ako minimálna požiadavka pre uzatvorenie multilicenčnej zmluvy Open Value.
 • Pre uzatvorenie zmluvy Open Value Non Company Wide musí byť zakúpených aspoň 5 licencií pre produkty spoločnosti Microsoft. Výhodné je, že licencie je možné objednávať v akejkoľvek kombinácii produktov a ich typov a licencie automaticky obsahujú aj Software Assurance.
 • Pre uzatvorenie zmlúv Open Value Company Wide alebo Open Value Subscription musia byť zakúpené platformové licencie produktov spoločnosti Microsoft (operačný systém Windows, balík Microsoft Office, Core CAL) pre všetky oprávnené firemné počítače licencie, a to pre aspoň 5 počítačov. Zmluvu je možné uzatvoriť hoci len pre jednu kategóriu platformových produktov s následnou možnosťou zahrnutia akéhokoľvek počtu doplnkových produktov.

Zvýhodnená cena

 • Licencie pre produkty spoločnosti Microsoft predávané v rámci multilicenčných zmlúv Open Value sú dostupné za zvýhodnenú cenu v porovnaní s cenami zodpovedajúcich licencií softvéru v rámci krabicového balenia.

Nákup licencií v kombinácii so Software Assurance

 • V rámci trojročného obdobia platnosti multilicenčných zmlúv Open Value získavajú zákazníci licencie produktov spoločnosti Microsoft vždy v kombinácii so Software Assurance. Týmto spôsobom môžu firemní zákazníci využívať najnovšie verzie produktov spoločnosti Microsoft, ktorých licencie boli v rámci zmlúv Open Value nadobudnuté a taktiež čerpať celý rad výhod z ponuky Software Assurance benefitov. Viac informácií o Software Assurance a výhodách plynúcich z tohto programu získate tu.

Možnosť prevodu licencií medzi počítačmi

 • Oprávnenie na prevod licencií medzi počítačmi dostupné pre produkty zakúpené v rámci multilicenčných zmlúv Open Value (okrem licencie Windows Desktop Upgrade) poskytuje firemným zákazníkom možnosť prevodu licencií medzi počítačmi v okamihu potreby, najskôr však 90 dní od ich posledného priradenia licencovanému zariadeniu.

Možnosť dokúpenia licencií a ochrana cien

 • Firemní zákazníci môžu flexibilne reagovať na rast firmy a vzrastajúci počet požadovaných licencií ich dokúpením v rámci trojročného obdobia platnosti aktuálnej zmluvy Open Value, a to vykonaním doobjednávky ďalších licencií u svojho predajcu pre ľubovoľný počet licencií v kombinácii so Software Assurance.
 • Pre doobjednávky ďalších licencií produktov v rámci licenčných zmlúv Open Value Company Wide alebo Open Value Subscription sú v priebehu obdobia platnosti zmluvy garantované ceny.
 • Pri zmluve Open Value Subscription môžu navyše firemní zákazníci okamžite pokryť nové počítače pridané do firemného prostredia platformovými licenciami produktov zahrnutých do licenčnej zmluvy s vykonaním platby za tieto nové počítače až v okamihu nasledujúceho výročného hlásenia.

Oprávnenie na využitie inštalačnej bitovej kópie

 • Možnosť využitia oprávnenia na vytvorenie inštalačnej bitovej kópie (Reimaging) uľahčuje zákazníkom technický proces zavádzania nových počítačov do firemného prostredia. Viac informácií o oprávnení na využitie inštalačnej bitovej kópie získate v dokumente „Re-imaging Rights (EN)“, ktorý je na prevzatie na internetovej stránke Microsoft Volume Licensing Briefs.

Oprávnenie na použitie predchádzajúcich verzií produktov

 • V rámci multilicenčných zmlúv Open Value získava zákazník automaticky právo na používanie predchádzajúcich verzií tých produktov, na ktoré má prostredníctvom zmlúv Open Value zakúpené licencie (downgrade).

Oprávnenie na využitie inej jazykovej verzie produktov

 • Produkty zakúpené v rámci zmlúv Open Value môže zákazník používať v ľubovoľnej jazykovej verzii dostupnej v rámci jazykovej kategórie, ktorú zvolil pri uzatváraní zmluvy. Pre zákazníkov zo Slovenskej a Českej republiky odporúča spoločnosť Microsoft nakúpiť licencie v jazykovej kategórii „European Languages“, zahŕňajúcej jazyky používané v rámci Európskej únie.

Centralizovanie procesu nákupu licencií

 • Možnosť centralizovania procesu nákupu licencií v rámci organizácie prináša firemným zákazníkom výhodu zjednoteného a optimálneho nákupu licencií.

Jednotná správa licencií a Software Assurance benefitov