Visual Studio 2010 Team Lab Management

Visual Studio Team Lab Management 2010 umožňuje tímom rýchlo obstarať laboratórne prostredie určitého stavu pre automatizované spúšťanie testov a zostavovanie; rýchlo nastaviť a zase odstrániť zložité konfigurácie, testovať v prostrediach podobných tomu produkčnému a zrýchliť cykly zostavovania; eliminovať nereprodukovaľelné scenáre pomocou snímok (snapshot) prostredia a skrátiť vývojové cykly vďaka testom; zjednodušiť konfigurácie a prezeranie laboratórnych prostredí s využitím zbrusu nového špecializovaného nástroja - Visual Studio Test Professional 2010, ktorý sa predáva samostatne. Pri spoločnom použití prispievajú Team Lab Management 2010 a Test Professional 2010 k zníženiu celkových nákladov na virtualizované prostredie laboratória a elimináciu strát v životnom cykle aplikácie.

 
10 hlavných vlastností a výhod :
 
  1. Zníženie strát počas celého životného cyklu aplikácie - Visual Studio Team Lab Management 2010 je pevne prepojený s ostatnými produktami balíka Microsoft Application Lifecycle Management. Obrazy (images) virtuálnych strojov sa ukladajú priamo v Team Foundation Server a tým umožňujú jedinečnú sadu komplexných scenárov, ktoré hladším prenosom dát od jedného člena tímu k druhému významne redukujú prestoje.
  2. Užívateľské rozhranie orientované na úlohy - Visual Studio Team Lab Management 2010 poskytuje nástroje pre správu virtuálnych laboratórnych prostredí. Jeho používateľské rozhranie orientované na úlohy je optimalizované pre odborníkov na zabezpečenie kvality, pretože má "Lab Center" v oddelenej pracovnej oblasti. To prispieva k zladeniu kľúčových pracovných postupov zabezpečovania kvality, ako sú vytváranie testovacích plánov, analýza vplyvu na testy a ohodnotenie celkového stavu projektu.
  3. Vystavané na Windows Server Hyper-V - konfigurácie laboratórnych prostredí sú uložené ako virtuálne obrazy (images) Hyper-V, takže sa dajú použiť ako fyzické aj virtuálne obrazy. Nie je teda nutné platiť za oveľa menej vyťažené stanice, z ktorých každý je dedikovaný pre konkrétny testovací scenár. Serverová virtualizácia dovoľuje zlúčiť tieto záťaže na menší počet plne využitých strojov.
  4. Priradenie chýb k príslušnému buildu - Aby mohol programátor rýchlo ošetriť chybu, musí rozumieť tomu, čo sa v danú chvíľu deje na klientskej stanici aj na servery. Visual Studio Team Lab Management 2010 umožňuje členom tímu, zodpovedným za zabezpečovanie kvality, pripojiť k hláseniu o chybe kompletnú snímku prostredia na strane servera. To vedie k rýchlej identifikácii jadra problému a významne redukuje "nereprodukovateľné" scenáre.
  5. Rýchle vytváranie laboratórnych prostredí zo SCVMM - System Center Virtual Machine Manager dáva možnosť vytvoriť snímku ľubovoľného fyzického prostredia a Visual Studio Team Lab Management 2010 vám dovolí rýchlo definovať, ktorá laboratórne prostredia sú potrebné pre otestovanie vášho riešenia, a zaradiť ich do Visual Studio Team Foundation Servera. Prostredia sa dajú ľahko prezerať v module "Environment Viewer".
  6. Ľahká príprava konfigurácie na mnohých počítačoch - Správu zložitejších testovacích konfigurácií uľahčuje nastavenie konfigurácie na mnohých počítačoch pre konzistentné a spoľahlivé testovanie a prístup k testovacím prostrediam. Vďaka izolovaným sieťam možno vytvárať viac laboratórnych prostredí - klony prostredí - bez nutnosti rekonfigurácie viacvrstvovej aplikácie.
  7. Nasadzovanie do známych konfigurácií - zostavovacie skripty môžu byť explicitne zacielené na konkrétne laboratórne konfigurácie v knižnici, čo dovoľuje zabezpečiť viac prostredí pripravených pre testovanie, až bude zostavený build. Navyše môže proces zostavovania zahŕňať aj počiatočné spustenie hlavných sád testov, ktoré zahŕňajú unit testy, testy záťaže a automatizované testy užívateľského rozhrania a zaručí, že je základný build v poriadku.
  8. Jasná identifikácia "Golden Images" v úložisku - Obrazy laboratórnych prostredí sa dajú jasne označiť, čo pomáha v orientácii, ktorý z obrazov sa má použiť na testovanie v určitých štádiách projektu. Tieto obrazy sú uložené v "Golden Virtual Machine Library" a zaručujú štart s čistou sadou virtuálnych strojov.
  9. Rýchlejšie scenáre regresného testovania - Keď sa opravuje základný kód, ktorý už bol nasadený, je dôležité pochopiť, aký vplyv to bude mať na predvolené konfigurácie testov. Lab Management prináša možnosť obnoviť tieto presné konfigurácie z knižnice a znova spustiť predmetné testy; tým sa výrazne znižuje riziko, že navrhovaná oprava spôsobí iný problém.
  10. Efektívnejšia spolupráca - Testeri zaobstarávajú snímky prostredí z ponúk integrovaných v testovacom rozhraní a programátori sa pripájajú do týchto prostredí priamo do poruchového stavu vo vývojovom rozhraní Visual Studio. Člen tímu môže označiť prostredie ako "In-Use", aby zabezpečil lepšiu spoluprácu. Členovia tímu zdieľajú rovnaké súčasti projektu pomocou integrácie s Visual Studio Team Foundation Serverom.