Aktuality

V minulých dňoch boli sprevádzkované oficiálne kanály pre zasielanie spätnej väzby týkajúcej sa nástrojov pre správu užívateľských zariadení, konkrétne Microsoft Intune a System Center Configuration Manager.

No­vá ver­zia Win­dows 10 bu­de k dis­po­zí­cii pre osob­né po­čí­ta­če in­di­vi­duál­nych uží­va­te­ľov a ma­lé fir­my v dvoch zá­klad­ných edí­ciách, Win­dows 10 Ho­me a Win­dows 10 Pro. Spo­lu s ver­zia­mi pre smar­tfó­ny, veľ­ké kor­po­rá­cie a za­ria­de­nia Inter­ne­tu ve­cí ich však bu­de cel­ko­vo až de­väť.

Pre efektívne využívanie Microsoft Azure je nevyhnutné správne riadenie spotreby a výkonu. Služba Automation umožňuje v pravidelných časoch spúšťať PowerShellové skripty vďaka ktorým je možné napríklad vypínať a zapínať virtuálne stroje v zadaných časoch.

Na portáli MVA je k dispozícii nový český kurz, Migrácia zo starších serverov do Windows Servera 2012 R2 a Azure, ktorý je českou mutáciou už existujúceho MVA kurzu v angličtine.

Na portáli MVA je k dispozícii nový český kurz Správa Windows Phone 8.1 vo firemnom prostredí, ktorý je českou mutáciou už existujúceho MVA kurzu v angličtine.

Spoločnosť Microsoft dbá na spätnú väzbu od užívateľov ich produktov. Pre nás užívateľov je však u niektorých produktov problémom nájsť ten správny kanál, kadiaľ spätnú väzbu odovzdať.

V súvislosti s konferenciou Microsoft Ignite bola na verejné testovanie uvoľnená aj sada kancelárskych nástrojov Office 2016.

Na portáli Microsoft Virtual Academy je k dispozícii kurz, ktorý sa dotýka noviniek uverejnených na konferencii Microsoft Ignite a ide o novinky viac ako zaujímavé z pohľadu správcu datacentra.